آخر شاهنامه! یکشنبه بیست و هشتم خرداد 1391 10:13
سلام دوستان

امیدوارم امتحانات را بخوبی  گذرانده باشید

دوستان زیادی تماس تلفنی گرفته بودند و فراموش کرده بودند که روز آخر روی تخته نوشتم 3 کار نمره منفی دارد:

1-تماس تلفنی با استاد !

2-سفارش به استاد از بالا(رئیس جمهور) , وسط(اساتید همکار) و پایین(آبدارچی باشی دانشکده) !

3-صمیمیت اضافه !

خوب, شما نظراتتان را راجع به نمرات فرمودید و ممنون هستم اما کاش نظرات اساتید فن را نسبت به کارهایتان جویا شوید  و همانگونه که بنده نمرات و نحوه نمره دادنم را در معرض انتقاد و ارشاد قرار دادم , خودتان را در معرض نقد قرار دهید.

با وجود عکس هایی که خانم مالکی از کلیه کارها گرفته اند و بقولی" اسنادش موجوده" هیچ نگران قضاوت دیگران  نیستم ولی ناراحتم که یک ترم من داد زدم فرق 8 با 14 در 1 ساعت کار اضافه در هفته  است و کسانیی گوش نکردند.

کسانی که نمره قبولی نگرفتند کسانی بودند که هر 4 تا شرط برایشان صدق میکرد:

1- ارائه کار آخر ترم در تعداد اقل شیت و کیفیت نازل

2- مردودی در تحویل موقت

3- غیبت بیش از حد مجاز(4 جلسه به بالا)

4- عدم تحویل کارهای هفتگی -دفاع نامناسب از کار

کسانی که نمره مردودیشان به قبولی تبدیل شده شروط بالا در باره شان صدق نمیکرد.نوشته شده توسط کبیری  | لینک ثابت |

نمره طرحی 5 نهایی ناپیوسته شنبه بیست و هفتم خرداد 1391 15:48
نمره نهایی نام نام خانوادگی ردیف
16.50 حمیدرضا بجدی کزیک  1
17.00 محمد عادل خالقی 2
10.00 الیاس دستوانه نارویی 3
11.00 اسما دهقانی 4
14.00 مهدی شوقی 5
13.00 عبدالعزیز شهبخش 6
12.00 مهدی شهرکی 7
13.00 نیما شهریاری 8
9.00 مهدی شیخ لنگی 9
12.00 فاضل فرازمند 10
12.00 محتبی محمدی مج 11
12.00 شیدا محمدی 12
9.00 بهزاد مولوی 13
13.00 صالحه مهتدین 14
16.50 سید فریاد هاشمی 15

نوشته شده توسط کبیری  | لینک ثابت |

نمره طراحی 5 نهایی پیوسته شنبه بیست و هفتم خرداد 1391 15:47
نمره نهایی نام نام خانوادگی ردیف
16.50 اویس اربابی 1
11.50 الهام ارجونی 2
11.00 زهرا استاد محمودی 3
16.50 نجمه اسماعیلی 4
20.00 فاطمه آسوده 5
19.50 مریم آسوده 6
17.00 محمود امینی 7
17.50 میترا پورمهر 8
17.50 صدف حسن زاده 9
14.00 ملیکاسادات حسینی کیا 10
16.00 مسعود دادزهی 11
15.00 دانیال راحت  12
20.00 زهره ریگی 13
12.00 لیلا  سنچولی 14
19.00 اسما شیوایی 15
15.00 سبحان غفارپور 16
13.50 شهناز فرهادنیا 17
16.00 خاطره قاسم زاده 18
18.00 هادی کاشانی 19
10.50 مونس کفّاش 20
20.00 مهرآسا مالکی نژاد 21
15.00 انیسا مسرّت 22
9.00 سعید مهرپویا 23
9.00 مهدی میر 24
16.00 نسیم میرشکاری 25
12.00 سپیده نازلی 26
11.50 صادق هراتی 27

نوشته شده توسط کبیری  | لینک ثابت |

نمره طراحی 5 ناپیوسته یکشنبه بیست و یکم خرداد 1391 10:57
 توضیح نمره نهایی ماکت + تحقیق پروژه * 2   تحویل موقت  کرکسیون میانگین اسکیس  امتحان  مطالعات حضور غیاب نام نام خانوادگی ردیف
  15.48 1.00 15 12.00 15.00 16.00 14.00 14.33 0.00   بجدی 1
  15.31 1.00 16 16.00 13.75 15.00 12.00 14.92 -0.50   خالقی 2
  9.26 0.00 9 12 12 10.00 12.00 11.33 -1.50   نارویی 3
  9.57 0.00 10 9 12 12.00 10.00 11.00 -1.00   دهقانی 4
  12.77 0.25 14 13 12 13.00 12.50 12.67 -0.50   شوقی 5
  12.20 0.25 12 12 12 11.50 13.00 11.67 0.00   شهبخش 6
  11.02 0.50 9 13 10 10.50 11.00 11.17 0.00   شهرکی 7
  12.11 0.75 12 13 12 11.00 11.00 12.00 -0.50   شهریاری 8
  7.63 0.25 8 10 10 9.00 11.00 9.67 -2.00   شیخ لنگی 9
  11.17 0.50 8 12 12 11.00 12.00 11.67 0.00   فرازمند 10
  11.29 0.00 12 9 11 11.50 13.00 10.50 0.00   محمدی مج 11
امتحان ارفاق 10.17 0.50 10 10 13 12.50 7.00 11.67 -1.00   محمدی شی 12
  7.89 0.25 9 7 10 10.00 11.50 9.00 -1.00   مولوی 13
  12.15 0.25 17 10 14 13.00 9.00 12.33 -2.00   مهتدی 14
  14.55 1.00 18 12 15 14.50 10.50 13.83 -1.00   هاشمی 15

نوشته شده توسط کبیری  | لینک ثابت |

نمره طرح 5 پیوسته پنجشنبه هجدهم خرداد 1391 17:52
 توضیح نمره نهایی ماکت + تحقیق پروژه * 2   تحویل موقت  کرکسیون میانگین اسکیس  امتحان  مطالعات حضور غیاب نام نام خانوادگی ردیف
امتحان ارفاق 15.19 0.50 18.00 15.00 16.00 15.00 7.00 15.33 -0.50 اویس اربابی 1
  9.52 0.00 10.00 11.00 9.00 15.00 14.00 11.67 -2.00 الهام ارجونی 2
امتحان ارفاق 9.38 0.00 10.00 10.00 13.00 15.00 7.00 12.67 -2.00 زهرا استاد محمودی 3
  15.74 0.50 15.00 14.00 17.00 16.00 14.00 15.67 0.00 نجمه اسماعیلی 4
سفر حج 19.71 1.00 19.50 18.00 19.00 19.25 17.00 18.75 0.00 فاطمه آسوده 5
  18.69 1.00 19.00 18.00 19.50 19.00 17.50 18.83 -1.00 مریم آسوده 6
  15.80 1.00 17.70 9.00 18.50 16.50 13.00 14.67 -0.50 محمود امینی 7
  16.15 0.75 17.75 15.00 14.00 14.00 15.00 14.33 0.00 میترا پورمهر 8
  16.54 0.75 18.00 17.00 16.00 18.00 10.00 17.00 -0.50 صدف حسن زاده 9
  12.51 0.75 16.50 9.00 17.50 12.00 12.00 12.83 -2.00 ملیکاسادات حسینی کیا 10
  14.61 0.25 14.00 15.00 17.00 16.00 12.00 16.00 -0.50 مسعود دادزهی 11
  13.32 0.25 13.00 9.00 14.50 15.50 17.00 13.00 -0.50 دانیال راحت  12
  19.79 1.00 19.25 18.00 18.00 19.50 19.00 18.50 0.00 زهره ریگی 13
  10.01 0.25 13.50 9.50 12.00 12.50 10.00 11.33 -2.00 لیلا  سنچولی 14
  17.55 1.00 18.00 12.00 18.00 19.00 18.00 16.33 -0.50 اسما شیوایی 15
  13.32 0.75 13.00 8.00 13.50 13.00 16.00 11.50 0.00 سبحان غفارپور 16
  11.46 0.25 15.50 11.00 12.50 12.50 10.00 12.00 -1.50 شهناز فرهادنیا 17
امتحان ارفاق 14.14 0.50 17.50 12.00 16.75 14.00 7.00 14.25 -0.50 خاطره قاسم زاده 18
  16.83 1.00 18.75 18.00 19.50 17.50 14.00 18.33 -2.00 هادی کاشانی 19
امتحان ارفاق 9.07 0.00 10.00 11.00 13.50 13.00 7.00 13.00 -2.00 مونس کفّاش 20
  20.14 1.00 19.50 19.00 20.00 19.50 17.00 19.50 0.00 مهرآسا مالکی نژاد 21
  13.57 0.50 16.50 9.00 14.00 16.00 10.00 13.00 -0.50 انیسا مسرّت 22
  7.63 0.25 8.00 8.00 8.00 10.00 15.00 8.67 -2.00 سعید مهرپویا 23
  7.48 0.00 9.50 8.00 10.00 10.00 10.00 9.33 -2.00 مهدی میر 24
  14.27 0.25 13.50 14.00 15.50 16.00 14.00 15.17 -0.50 نسیم میرشکاری 25
  10.10 0.50 9.50 9.00 12.00 14.00 12.00 11.67 -1.50 سپیده نازلی 26
  9.74 0.00 11.00 9.00 12.00 15.50 11.50 12.17 -2.00 صادق هراتی 27
                         

نوشته شده توسط کبیری  | لینک ثابت |

بعضی از این آیین نامه ها در سایت سازمان برنامه موجود است ...

به ترتیب حروف الفبا:

برای دانلود کلیک کنید (حجم بعضی از فایلها بالای 10 مگابایت است پس ممکن است باز شدن آنها مدتی طول بکشد)


آیین نامه بتن ایران (آبا) تجدید نظر اول

آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ( 2800 )

کد 20 جوشکاري در ساختمانهاي فولادي

کد 30 مشخصات فني عمومي براي طرح و اجراي انواع شمعها و سپرها

کد 37 استانداردهاي نقشه کشي

کد 55  مشخصات فني عمومي کارهاي ساختماني تجديد نظر دوم

کد 55 مشخصات فني عمومي کارهاي ساختماني تجديد نظر دوم (1388)

کد 71 محافظت ابنيه فني آهني و فولادي در مقابل خورندگي

کد 82 راهنمای اجرای سقفهای تیرچه بلوک

کد 83 مجموعه نقشه‌هاي تيپ اجرايي آبروها تا دهانه 8 متر

کد 85 معيارهاي طرح هندسي راههاي اصلي و فرعي

کد 87 معیارهای طرح هندسی تقاطعها

کد 88 چکيده اي از طرح هندسي راهها و تقاطع ها

کد 94 تيرچه هاي پيش ساخته خرپايي (مشخصات فني، روش طرح و محاسبه به انضمام جدولهاي محاسبه تيرچه ها)

کد 95 مشخصات فني نقشه برداري

کد 98 ضريبها و جدولهاي تبديل واحدها و مقياسها

كد 100 بلوک بتني و کاربرد آن در ديوار

کد 101  مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر اول

کد 103 ضوابط و معيارهاي فني شبکه هاي آبياري و زهکشي (منابع آب و خاک و نحوه بهره برداري در گذشته و حال)

كد 104 ضوابط و معيارهاي فني شبکه هاي آبياري و زهکشي (هيدروليک کانالها و مجاري)

کد 105 ضوابط و معيارهاي فني شبکه هاي آبياري و زهکشي (هيدروليک لوله ها و مجاري)

كد 106 ضوابط و معيارهاي فني شبکه هاي آبياري و زهکشي (اندازه گيرهاي جريان)

کد 108  ضوابط و معيارهاي فني شبکه هاي آبياري و زهکشي (مشخصات فني عمومي)

کد 109 ضوابط و معيارهاي فني شبکه هاي آبياري و زهکشي (خدمات فني دوران بهره برداري و نگهداري)

کد 113 کتابنامه تونل و تونل سازي

کد 124 مشخصات فني عمومي مخازن آب زميني

کد 128 مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان جلد اول: تاسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع

کد 128 مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان ها جلد دوم:تاسيسات بهداشتي

کد 131 راهنماي طرح، اجرا و بهره برداري راه هاي جنگلي

کد 139 آيين نامه بارگذاري پل‌ها

کد 140 توسعه پايدار و مديريت مالي منابع آب

کد 145-1 تقاطع هاي همسطح شهري - مباني فني 

کد 145-2 تقاطع هاي همسطح شهري - توصيه ها و معيارهاي فني

کد 145-3 تقاطع هاي هم سطح شهري - سوابق مطالعات

کد 151 راهنماي طراحي و اجراي سقف تيرچه هاي فولادي با جان باز در ترکيب با بتن

کد 160 دستورالعمل مطالعات فيزيوگرافي در حوضه هاي آبخيز

کد 161 آيين نامه طرح هندسي راهها 

کد 206 طراحي و ارزيابي آزمايشگاهي مخلوط هاي آسفالتي با استخوان بندي سنگدانه اي (SMA)

کد 207 دستورالعمل استفاده از امولسيونهاي قيري در راهسازي

کد 219 برنامه ريزي و مطالعات بهينه سازي طرحهاي توسعه منابع آب

کد 220 تعيين بار بستر به روش ماير- پيتر و مولر (در مطالعات رسوب)

کد 221  تعيين حجم رسوبات و توزيع آن در مخازن سدها

کد 223 دستورالعمل آزمايش پرسيومتري (در مطالعات ژئوتکنيک)

کد 224 دستورالعمل آزمايش نفوذ استاندارد (S.P.T) در مطالعات ژئوتکنيک 

کد 225  فهرست جزييات مطالعات زمين شناسي مهندسي مرحله هاي شناسايي و توجيهي در طرحهاي سازه هاي آبي (سدسازي) 

کد 227 دستورالعمل ارزيابي زيست محيطي طرح هاي مهندسي رودخانه

کد 228 آيين‌نامه جوشکاري ساختماني ايران

کد 229 بررسي پتانسيل لغزش در محدوده سدها و سازه هاي وابسته

کد 234 آيين نامه روسازي آسفالتي راه هاي ايران

کد 238 فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنيک و برآورد خطر زمين لرزه و زلزله شناسي مهندسي (مرحله طراحي تفصيلي)

کد 239 دستور العمل آماربرداري منابع آب

کد 242 راهنماي مهار سيلاب رودخانه (روش هاي سازه اي)

کد 243 دستورالعمل اندازه گيري سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه

کد 245 معيارهاي طراحي سينما 

کد 247 دستورالعمل حفاظت و ايمني در کارگاه هاي سدسازي

کد 248   فرسايش و رسوبگذاري در محدوده آبشکن ها

کد 249 فهرست خدمات مرحله توجيهي مطالعات ايزوتوپي و رديابي مصنوعي منابع آب زيرزميني

کد 253 آيين نامه نظارت و کنترل بر عمليات و خدمات نقشه برداري

کد 256 استانداردهاي نقشه کشي ساختماني

کد 258 دستورالعمل بررسي هاي اقتصادي منابع آب

کد 260 راهنماي تعيين عمق فرسايش و روش هاي مقابله با آن درمحدوده پايه هاي پل

کد 261 ضوابط و معيارهاي فني آبياري تحت فشار (مشخصات فني عمومي)

کد 264 آيين نامه اتصالات در سازه هاي فولادي

کد 267-1 آيين نامه ايمني راه ها (ايمني راه و حريم)

کد 267-2 آيين نامه ايمني راه ها (ايمني ابنيه فني)

کد 267-3 آيين نامه ايمني راه ها (علايم ايمني راه) 

کد 267-4 آيين نامه ايمني راه ها (تجهيزات ايمني راه)

کد 267-5 آيين نامه ايمني راه ها (تاسيسات ايمني راه) 

کد 267-6 آيين نامه ايمني راه ها (ايمني بهره برداري)

کد 267-7 آيين نامه ايمني راه ها (ايمني در عمليات اجرايي) 

کد 308 راهنماي طراحي ديوارهاي حائل

کد 324 ضوابط طراحی ساختمان های با اتصال خورجینی

کد 325  ضوابط طرح و محاسبه ساختمان هاي صنعتي فولادي

کد 327 دستورالعمل ساخت و اجراي بتن در كارگاه

کد 339 مشخصات فني اجرائي بازيافت سرد آسفالت

کد 341 مشخصات فني اجرائي بازيافت گرم آسفالت

کد 342 راهكار كاهش نوفه ترافيك براي ساختمان هاي حواشي بزرگراه هاي شهري

کد 343 راهنماي طراحي آكوستيكي فضاهاي آموزشي

کد 344   آيين نامه سازه هاي بتني حجيم (بخش الحاقي به آيين نامه بتن ايران "آبا") 

کد 345 راهنماي طراحي و ضوابط اجرايي بهسازي ساختمان هاي بتني موجود با استفاده از مصالح تقويتي FRP

کد 353 راهنماي طراحي روسازي فرودگاه

کد 354 راهنماي طراحي و اجراي بتن غلتکي در روسازي راههاي کشور

کد 355 دستورالعمل نظارت بر اجراي روسازي راه آهن

کد 360  دستورالعمل بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي موجود

کد 364  دستورالعمل ارزيابي لرزه‌اي سريع ساختمان‌هاي موجود

کد 365 فهرست خدمات مطالعات بهسازي لرزه‌اي سامانه‌هاي آبرساني شهري موجود

کد 367 شناسنامه فنی پلها

کد 369 ضوابط احداث تونل مشترک تاسيسات شهري

کد 370 راهنماي نگهداري از علايم و تجهيزات ايمني راه

کد 376 دستورالعمل بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي بنايي غيرمسلح موجود

کد 385  دستورالعمل طراحي، ساخت و اجراي سيستم‌هاي پانل پيش‌ساخته سبك سه بعدي

کد 388 آيين‌نامه طرح و محاسبه سازه‌هاي بتني پيش‌ساخته

کد 389 آيين‌نامه طرح و محاسبه پل‌هاي بتن‌آرمه

کد 391 راهنماي طراحي روسازي بنادر

کد 393 نقشه‌هاي جزئيات اجرايي تيپ تاسيسات الكتريكي ساختمان

کد 394 دستورالعمل طراحي و نظارت بر روسازي راه‌آهن سريع‌السير

کد 395 دستورالعمل طراحی پل های فولادی

کد 400 آيين نامه سازه هاي فضاکار

کد 470 راهنماي طراحي تلمبه خانه هاي آب

کد 523 راهنماي طراحي و اجراي سيستم هاي جداساز لرزه اي در ساختمان ها

کد 526 راهنماي بهره برداري و نگهداري نيروگاه هاي آبي سدهاي بزرگ


نشریات مرکز تحقیقات مسکن:

نشریه 132 " ساختمانهای مسکونی مقاوم در برابر زلزله " ترجمه دکتر هوشمند عبد شریف آبادی

در زیر کتب-جزوات و نشریات کارشناسی ارشد مهندسی عمران راه و ترابری را گذاشته شده امید است مورد استفادتون قرار بگیره

 AASHTO Green Book2001 طرح هندسي راه

Traffic Engineering Mcshane كتاب ترافيك مكشين

جزوه راهسازی

ضوابط طراحی هندسی

نشریه 161 آئین نامه ی طرح هندسی راهها

نشریه 101 مشخصات فنی عمومی راهها

نشریه۸۷ معیارهای طرح هندسی تقاطع ها

نشریه۱۳۱ راهنمای اجرای راههای جنگلی

نشریه۸۳ نقشه های تیپ اجرایی آبروها

نشریه۳۹ ماشین آلات آبیاری و زهکشی

نشریه۳۵۲ طراحی پایانه های مسافری جاده ای

نشریه۳۳۹ مشخصات فنی اجرایی بازیافت سرد آسفالت

نشریه۳۵۵ اجرای روسازی راه آهن

نشریه۳۵۳ طراحی روسازی فرودگاه

نشریه۳۹۴ 

نشریه۴۶۳

جزوه راهسازی

جزوه ترافیک

ضوابط طراحی هندسی

 
 

نوشته شده توسط کبیری  | لینک ثابت |

برنامه هفته دهم: دوشنبه یکم خرداد 1391 11:54
برنامه هفته دهم:

پنج شنبه: 1-بررسی آخرین تحقیقات دانشجویان در خصوص مطالب ذکر شده در پست قبلی ۲- کرکسیون طرح های بچه ها-در 3 بخش معماری واحد ها-طرح واحد همسایگی-طراحی محلّه لازم به ذکر است طرح سایت فقط و فقط به مقیاس 1/1000  و طرح واحد همسایگی 1/200 و واحد مسکونی 1/100 میباشد

جمعه: 1-     کرکسیون طرح ها توضیح: در این مرحله بایستی کفسازی ها و مبلمان شهری به همراه کد های ارتفاعی مشخص شده باشد.در این مرحله نیازی به پرزانته نبوده و کار با راپید و روان نویس و روی کالک و یا پوستی های هم اندازه(A1 و یا 100*70) خواهد بود.(عرض زمین در قسمت شمال سایت حدود 380 متر است) حتماً کاغذ پوستی و لوازم طراحی  و همچنین طرح های قبلی(تحویل موقت) همراه بیاورید

نوشته شده توسط کبیری  | لینک ثابت |

فعالیت ویژه دوشنبه یکم خرداد 1391 11:36
دانشجویان عزیز جهت افزایش سطح آگاهی های لازم بایستی برای روز پنج شنبه در خصوص مطالب زیر تحقیق اینترنتی ارائه و در طرح خود استفاده کنند

waterscape

Streetscape

landscape

urban pavement

 urban furniture

urban light

...

نوشته شده توسط کبیری  | لینک ثابت |