نمره طراحی 5 نهایی پیوسته شنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۱ 15:47
نمره نهایی نام نام خانوادگی ردیف
16.50 اویس اربابی 1
11.50 الهام ارجونی 2
11.00 زهرا استاد محمودی 3
16.50 نجمه اسماعیلی 4
20.00 فاطمه آسوده 5
19.50 مریم آسوده 6
17.00 محمود امینی 7
17.50 میترا پورمهر 8
17.50 صدف حسن زاده 9
14.00 ملیکاسادات حسینی کیا 10
16.00 مسعود دادزهی 11
15.00 دانیال راحت  12
20.00 زهره ریگی 13
12.00 لیلا  سنچولی 14
19.00 اسما شیوایی 15
15.00 سبحان غفارپور 16
13.50 شهناز فرهادنیا 17
16.00 خاطره قاسم زاده 18
18.00 هادی کاشانی 19
10.50 مونس کفّاش 20
20.00 مهرآسا مالکی نژاد 21
15.00 انیسا مسرّت 22
9.00 سعید مهرپویا 23
9.00 مهدی میر 24
16.00 نسیم میرشکاری 25
12.00 سپیده نازلی 26
11.50 صادق هراتی 27

نوشته شده توسط کبیری  | لینک ثابت |